FAQ Coronavirus

Updated 01/07/20
English below


Het is eindelijk zo ver! We mogen open per 01-07-2020. Speciaal hiervoor hebben we een heropeningsnieuwsbrief samengesteld en een rondleiding gefilmd. 
Je kunt deze hier bekijken.

Ook hebben we een rondleiding voor jullie gefilmd met alles wat we hebben gedaan om er voor te zorgen dat jullie weer veilig bij ons kunnen sporten. Bekijk de video hier:
 


The time has finally come! We can open per 01-07-2020. Especially for this we have compiled a reopening newsletter and filmed a tour.
You can view it here.

We have also filmed a tour for you with everything we have done to ensure that you can safely exercise with us again. Watch the video above.
 

Update 06/05/20.

English below


V: Is Sport-Natural geopend?

A: Ja, echter mogen wij u nog niet verwelkomen in onze locatie. Wel bent u welkom in onze lessen die wij voorlopig nog buiten zullen aanbieden en uiteraard ons online aanbod. Binnenkort zullen we dit buitensportrooster communiceren.

 

V: Hoe lang blijft Sport-Natural gesloten?
A: Tot zover nog blijft onze fysieke locatie tot 01 september 2020 gesloten. De overheid is nader aan het onderzoeken of we wel eerder mogen openen. Hoe dan ook, zijn wij voor klaar en voorbereid op elke denkbare maatregel die de overheid van ons zal verlangen.
Sport-Natural zal haar leden per email en social media informeren over eventuele wijzigingen die op basis van de maatregelen van de overheid plaats zullen vinden.

 

V: Ik wil graag thuis trainen om fit te blijven. Hoe doe ik dat?
A: Ondanks dat de sluiting door het Corona virus totale overmacht is, snappen we dat deze situatie ook voor jou enorm vervelend is. Daarom zijn wij met het hele team samen gekomen om direct actie te ondernemen en te zorgen dat jij ook in deze uitdagende periode fit en gezond blijft!

 

We zijn blij om jou het volgende te kunnen aanbieden:

(1) Een supercompleet live lesrooster in samenwerking met de sportscholen Kensho en Sporting de Gors. Dit doen we onder de noemer Homework.

Elke dag gaan een van onze instructeurs LIVE op instagram voor een leuke en uitdagende work-out die je thuis zonder materialen kunt doen. Doe jij mee? Zorg ervoor dat je ons volgt via Instagram (@Homework_ams), Facebook (Homework) en/of Youtube (Homework) om geen work-outs en nieuwtjes te missen.
Instagram: Klik hier voor de link
Facebook: Klik hier voor de link
Youtube: Klik hier voor de link

(2) Online groepslessen

Naast het live lesrooster maken we ook Online workout video's met de trainers die je gewend bent te zien. Deze zijn te vinden op het youtube kanaal van Homework. Je kunt deze video's gemakkelijk streamen naar je tv als je een chromecast of apple tv hebt (of geintregeerd in je tv).

Gebruik deze link om deel te nemen aan de lessen.

Dit kan ook met je telefoon, desktop, laptop of Ipad.

In de Sport-Natural app vind je ook professionele online lessen van FunXtion en Fitsnacks. De inlogcodes hiervoor zijn ook beschikbaar via de Sport-Natural app en dus exclusief beschikbaar voor Sport-Natural leden. 

(3) Een op maat gemaakt schema om thuis te trainen

Wil jij gewoon lekker zelfstandig thuis (binnen of buiten) trainen? Geen probleem! Via de Sport-Natural app vind je schema's die je thuis kunt uitvoeren

(4) De Challenge

Doe mee met onze challenge! Deze is ook te vinden in de Sport-Natural app. Tijdens deze periode zullen we kortere challenges organiseren om jullie uit te blijven dagen.

(5) Online (voedings) coaching

Tijdens deze periode is online (voedings) coaching van onze trainers gratis. Laat dit weten aan je coach via de chat of vraag een online coachingstraject aan via 1 van onze social media kanalen, dan nemen wij contact met jou op.
 

V: Kan ik mijn abonnement wijzigen vanwege de Covid-19?
A: Je kunt je lidmaatschap blijven gebruiken, inclusief de mogelijkheid om thuis te trainen. Voor wijzigingen aan je lidmaatschap zijn dezelfde regels als voorheen van toepassing.

 

V: Wordt er compensatie gegeven na sluiting van de club?
A: Sport-Natural blijft voortbestaan door de inzet van haar leden. We vragen zoals eerder, om dan ook het abonnement niet stop te zetten. We dienen hiervoor uiteraard een tegenprestatie te leveren. Dit doen we nu in de vorm van online coaching, naast het online en live lesaanbod. 

Mogelijkheid 1. De online coaching sessies inclusief voedingsprogramma hebben een waarde die bijna 3x groter is dan het maandelijks tarief dat op het moment betaald wordt. We hopen jullie hiermee tegemoet te komen d.m.v. onze service naar jou.
Mogelijkheid 2. We doen je graag een aanbod. Je hebt nu de mogelijkheid om je abonnement te verlengen met 6 of 12 maanden. Op het moment dat je je abonnement verlengt, krijg je van ons 1 maand (bij 6 maanden verlenging) of 2 maanden (bij 12 maanden verlenging) cadeau. Deze zijn vrij in te zetten, 2 maanden na verlenging, gedurende de looptijd van je abonnement. Dit aanbod geldt tot 6 april.
 

V: Kan ik mijn lidmaatschap tijdelijk bevriezen?
A: Op basis van de huidige situatie kunnen we helaas je lidmaatschap niet zomaar bevriezen. We proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn door online lessen en mogelijkheden om thuis te trainen aan te bieden.

 

V: Ik wil graag opzeggen! Kan dit direct of pas aan het einde van mijn lidmaatschap?
A: Wat jammer om te horen dat je je lidmaatschap op wilt zeggen! De huidige situatie is geen geldige reden om je lidmaatschap per direct op te zeggen. Voor een opzegging van je lidmaatschap zijn dezelfde regels als voorheen van toepassing.

 

V: Ik betaal abonnementsgeld terwijl ik niet kan sporten, klopt dat?
A: Ja, we zijn bewust van het feit dat de sluiting van de fysieke locatie van Sport-Natural niet ideaal is. Daarom bieden wij voor onze leden en bieden daarom online (groeps)lessen aan, thuisschema’s, gratis voedingsbegeleiding & LIVE work-outs en zijn hard aan het werk om dit actueel voor jullie te houden. Verder kijken wij naar een passende oplossing voor onze leden. Wanneer hierover meer bekend is zullen we je hierover informeren.

English Q&A
 

Q: Is Sport-Natural open?
A: Yes, however, we can not yet welcome you to our physical location. You are welcome in our classes that we will offer outside for the time being and of course our online offer. We will communicate this outdoor sports schedule very soon.

 

Q: How long does Sport-Natural remain closed?
A: So far, our physical location will remain closed until September 1, 2020. The government is investigating whether we can open earlier. In any case, we are ready and prepared for every conceivable measure that the government will require of us.
Sport-Natural will inform its members by email and social media of any changes that will take place based on government measures.

 

Q: I would like to train at home to stay fit. How do I do that?
A: Despite the fact that the closure due to the Corona virus is total force majeure, we understand that this situation is also very annoying for you. That is why we have come together with the whole team to take immediate action and to ensure that you remain fit and healthy during this challenging period!

 

We are happy to offer you the following:

(1) A super complete live class schedule in collaboration with the gyms Kensho and Sporting de Gors. We do this under the heading Homework.

Every day one of our instructors go LIVE on Instagram for a fun and challenging workout you can do at home without materials. Are you participating? Make sure to follow us on Instagram (@Homework_ams), Facebook (Homework) and / or Youtube (Homework) so you don't miss any workouts and news.
Instagram: Click here for the link
Facebook: Click here for the link
Youtube: Click here for the link

(2) Online group lessons

In addition to the live class schedule, we also make online workout videos with the trainers you are used to seeing. These can be found on the YouTube channel of Homework. You can easily stream these videos to your TV if you have a Chromecast or Apple TV (or integrated into your TV).

Use this link to participate in the classes.

This is also possible with your phone, desktop, laptop or Ipad.

In the Sport-Natural app you will also find professional online lessons from FunXtion and Fitsnacks. The login codes for this are also available via the Sport-Natural app and are therefore exclusively available for Sport-Natural members.

(3) A tailor-made schedule to train at home

Do you just want to train independently at home (indoors or outdoors)? No problem! Via the Sport-Natural app you will find schedules that you can carry out at home

(4) The Challenge

Join our challenge! This can also be found in the Sport-Natural app. During this period we will organize shorter challenges to keep challenging you.

(5) Online (nutritional) coaching

During this period, online (nutritional) coaching of our trainers is free. Let this know to your coach via chat or request an online coaching process via one of our social media channels, then we will contact you.


Q: Can I change my subscription because of the Covid-19?
A: You can continue to use your membership, including the option to train at home. The same rules as before apply for changes to your membership.

 

Q: Is there compensation after the club closes?
A: Sport-Natural continues to exist through the efforts of its members. As before, we ask you not to cancel the subscription. We must of course provide a consideration for this. We now do this in the form of online coaching, in addition to the online and live range of lessons.

Option 1. The online coaching sessions including nutrition program have a value that is almost 3x greater than the monthly rate that is currently being paid. We hope to meet you with this through our service to you.
Option 2. We are happy to make you an offer. You now have the option to extend your subscription by 6 or 12 months. When you renew your subscription, you will receive 1 month (with 6 months extension) or 2 months (with 12 months extension) as a gift. These can be used freely, 2 months after renewal, during the term of your subscription. This offer is valid until April 6.


Q: Can I temporarily freeze my membership?
A: Unfortunately, based on the current situation, we cannot simply freeze your membership. We try to serve everyone as well as possible by offering online lessons and opportunities to train at home.

 

Q: I would like to cancel! Is this possible immediately or at the end of my membership?
A: What a pity to hear that you want to cancel your membership! The current situation is not a valid reason to cancel your membership immediately. The same rules as before apply for cancellation of your membership.

 

Q: I pay subscription money while I cannot exercise, is that correct?
A: Yes, we are aware that the closure of Sport-Natural's physical location is not ideal. That is why we offer for our members and therefore offer online (group) lessons, home schedules, free nutritional guidance & LIVE workouts and are working hard to keep this up to date for you. We also look for a suitable solution for our members. When more is known about this, we will inform you about this.

 

 

Groepsles

Start met een groepsles

Probeer een gratis groepsles bij Sport Natural in Amsterdam!

Boek nu
Gratis Proefweek

Gratis Proefweek

Probeer sportschool Sport Natural nu 1 week gratis!

Aanmelden
Sport-Natural en het Corona virus

Sport-Natural en het Corona virus

Sport-Natural is ook éxtra aangescherpt de afgelopen weken voor uw en onze veiligheid. Lees snel verder

Lees meer